Mesland Gezondheidsmanagement

Een gezond bedrijf werkt beter

Wij leveren maatwerk! Als u een speciaal verzoek heeft, dat niet in de onderstaande lijst staat, schroom niet en leg contact!

 

De medische dienstverlening valt onder Mesland GezondheidsManagement. De niet-medische dienstverlening valt onder Mesland Coaching & Management, voorbeelden:

• Aanstellingskeuring
• Advisering over de sociale wetgeving
• Automatisering (verzuimmodule / arbomodule)
• Bedrijfspsychologie
• Coaching stagiares en studenten 
• Diagnostisch onderzoek
• Ergonomie (ergonomisch werkplek onderzoek)
• Groot rijbewijskeuring
• Het begeleiden van reorganisaties
• Human Resource Management
• Loopbaanadvisering
• Mediation bij (dreigende) arbeidsconflicten
• Organisatieadvies
• Preventief Medisch Onderzoek, PMO (voorheen PAGO)
• Preventief spreekuur
• RisicoInventarisatie en Evaluatie (RI&E)
• Rijbewijskeuring
• Studie-en loopbaanbegeleiding voor studenten en stagiares
• Taxikeuring
• Topmanagementkeuring / executive keuring
• Training "persoonlijk effectief studeren"
• Vaccinaties
• Verzuimspreekuur
• Vroeg curatieve zorg
• Wachtlijstbemiddeling 


De klachtenregeling loopt via vereniging ZBG, alwaar de procedure is op te vragen. Het heeft de voorkeur om vragen en eventuele klachten eerst bij de vaste bedrijfsarts neer te leggen, zodat de bedrijfsarts in de gelegenheid gesteld wordt om voorlichting te geven, eventuele misverstanden weg te nemen of het alsnog goed te doen.

Privacyverklaring: Er wordt gewerkt conform de eisen van de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit houdt onder andere in dat de gegevens bewaard worden voor het doel van de gezondheidsbescherming van medewerkers (preventie), de begeleiding en behandeling van medewerkers/patienten (curatief) en t.b.v. de reintegratie-activiteiten conform de wet Verbetering Poortwachter en de Arbowet.
De personele gegevens (adres, BSN, geboortedatum en eerste ziektedag) worden alleen uitgewisseld met de contactpersoon bij het bedrijf. 
Vanzelfsprekend worden medische en vertrouwelijke gegevens niet gedeeld met het bedrijf. Deze gegevens kunnen wel gedeeld worden met andere behandelaren, mits daarvoor persoonlijke toestemming is gegeven door de patient.
Alle gegevens worden digitaal beveiligd en/ of in een kluis bewaard. Er geldt een bewaarplicht van 15 jaar, nadat een dossier is afgesloten. Betrokkenen hebben recht op inzage, correctie of verwijderen van gegevens uit hun dossier.
Desgewenst kan deze verklaring ook op papier verstrekt worden.

 

 

 

Een bedrijfsarts werkt vanzelfsprekend binnen de kaders van het beroepsgeheim, het professioneel statuut en de wetgeving.